Dijitalleşen Sanayinin Pazaryerinde Mağaza Açarak Hemen Satışa Başlayın. Mağaza Aç
Dijitalleşen Sanayinin Pazaryerinde Mağaza Açarak Hemen Satışa Başlayın. Mağaza Aç
Tüm Kategoriler
Diğer

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); adresi işbu Sözleşme’nin 7. maddesinde belirtilen (“ALICI”) ile adresi işbu Sözleşme’nin 6. maddesinde belirtilen (“SATICI”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar dahilinde Tarafların serbest iradeleri ile elektronik ortamda kurulmuştur.

1.2. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme kapsamında ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir:

ALICI: Bir mal veya hizmeti Parkurda üzerinden satın alan gerçek veya tüzel kişi

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işlemi

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Ön Bilgilendirme Formu : Yönetmelik’in 5 ve devamı maddeleri uyarınca Parkurda Teknoloji tarafından hazırlanan form

Parkurda: Aracı hizmet sağlayıcı olan Parkurda Teknoloji’nin www.parkurda.com adlı internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistem

SATICI: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden ve Sözleşme’nin 6. maddesinde bilgileri bulunan gerçek ve/veya tüzel kişi

Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi

Parkurda Teknoloji :SATICI’ların ürün ve hizmet sunduğu Parkurda marketplace/pazar yerini sağlayan aracı hizmet sağlayıcısı olan Parkurda Teknoloji Anonim Şirketi

Ürün veya Ürünler : Parkurda üzerinden satın alınan ve alışverişe konu olan her türlü mal Yönetmelik: 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mesafeli Satışlar Yönetmeliği

3. KONU

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın, Parkurda Teknoloji’ye ait Parkurda’da üyelik sözleşmesi’ni onaylayarak oluşturduğu üyelik ile Ürün satışa sunan SATICI’ya ait elektronik ortamda siparişini verdiği Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz Ürün’ün satın alınmasına yönelik ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3.2. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi Taraflar’ın ayrı ayrı Parkurda Teknoloji ile akdetmiş oldukları üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup Taraflar işbu Sözleşme konusu Ürün’ün satışında Parkurda Teknoloji’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. ALICI'NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ALICI tarafından Parkurda’dan kabulü ile kurulmasından ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Parkurda’da yer alan açıklamalar ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nun ilgili kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan eder:

i. Sözleşme konusu Ürün/ Ürünler’in temel nitelikleri;
ii. SATICI’nın unvanı, iletişim bilgileri, güncel tanıtıcı bilgileri, MERSİS numarası;
iii. Ürün/Ürünler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi;
iv. Ödeme, teslimat, gönderim kısıtlamaları, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve SATICI’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri;
v. ALICI’nın Parkurda’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları;
vi. ALICI’nın Parkurda’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları;
vii. Mahiyetine göre Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından Parkurda’da onaylanarak kurulmasından sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderilecek olması sebebiyle ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Parkurda Teknoloji’nin Sözleşme’yi 3 yıl ile nezdinde saklayabileceği;
viii. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler; ix. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri;
x. Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, ALICI’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi;
xi. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı- işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri; ve
xii. Uyuşmazlık hallerinde ALICI'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği. ALICI kendisi tarafından iletilen bilgilerin doğru olmaması veya eksik olması ya da zamanında iletilmemesi nedeniyle SATICI ya da üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarar ve ziyandan kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

5. ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ

Unvanı : Parkurda Teknoloji Anonim Şirketi
Adresi : İsmet Paşa, Abdi İpekçi Cd. No:129A, 34040 Bayrampaşa/İstanbul
Mersis No : 0721095035200001
Telefon : 0 (212) 674 60 10
Fax : 0 (212) 565 18 42
E-posta adresi : bilgi@tezmaksan.com.tr

6. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı : {MerchantName}
Adresi :{MerchantAddress}
Mersis No :{MerchantMersis}
Telefon :{MerchantPhone}
Fax :{MerchantFax}
E-posta adresi :{MerchantEmail}

7. ALICI VE TESLİMAT BİLGİLERİ

ALICI Adı/ Soyadı :{CustomerName}
ALICI Telefonu :{PhoneNumber}
ALICI E-posta :{Email}
Teslimat Adresi :{ShippingAddress}

8. FATURA BİLGİLERİ

Adı/ Soyadı/Ticari Unvanı : {BillingTitle}
Vergi Dairesi : {BillingTaxOffice}
T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No : {BillingIdNo}
Adres : {BillingAddress}
Telefon : {BillingPhoneNumber}
Faks : {BillingFax}
E-posta : {BillingEmail}

Fatura, işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve söz konusu onayın SATICI tarafından işleme alınmasını takiben ALICI adına düzenlenecek ve fatura bilgilerindeki e- posta adresine mail olarak gönderilecektir.

9. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE BİLGİLERİ

9.1. Ürün veya Ürünler’in temel özellikleri (fiyatı, türü, marka/modeli, rengi, adedi) Parkurda Teknoloji’ye ait Parkurda’da yer almaktadır.

9.2. Listelenen ve Parkurda’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

9.3. Sözleşme konusu Ürün’ün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki şekildedir:

 

{ProductList}

 

 

9.4. Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti 0,00 -TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

9.5. Parkurda Teknoloji tarafından yapılan indirimler, kuponlar, taşıma ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

10. GENEL HÜKÜMLER

10.1. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin Parkurda’da yer alan tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın Sözleşme’nin kurulmasından evvel, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikleri, Ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Parkurda’daki Ürün sayfasında yer alan süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. İnternet sitesinde “tahmini teslimat tarihi” şeklinde belirtilen Ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu Ürünler Yönetmelik’in 16. maddesinde belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya teslim edilecektir.

10.3. SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, Sözleşme’ye konu siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak ilgili yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde teslim etmeyi, Ürün’ün teslimi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Ürün, ALICI’nın Sözleşme’de belirtilen adresine teslim edilecektir. İşbu Sözleşme’ye konu siparişin SATICI’ya iletilmesi sonrasında adres değişimi gerçekleştirilemez. Sipariş teslim edilirken ALICI teslimat adresinde bulunmasa dahi sipariş ALICI’nın Sözleşme’de belirtilen adresine teslim edilebilir. Bu adreste teslimatın gerçekleştirilebileceği bir kişi bulunmaz ise, Ürün’ün geç teslim alınmasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan her türlü zarar ALICI’ya aittir.

10.5. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Parkurda Teknoloji’ye yapılan ödemelere ilişkin ALICI, Parkurda Teknoloji’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Parkurda Teknoloji’ye ödenmemesi halinde, ALICI, Sözleşme konusu Ürün bedelini 3 gün içerisinde Parkurda Teknoloji’ye tekrar ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. SATICI, işbu Sözleşme’nin 16. Maddesinde belirtilen Mücbir Sebep halleri nedeni ile Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI, Parkurda Teknoloji tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için Parkurda Teknoloji’yi sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.8. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

10.9. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Parkurda Teknoloji, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Parkurda Teknoloji, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

10.10. ALICI’nın Parkurda’da ilan edeceği zamanlarda sipariş edilebilecek ürün adetlerine kısıtlama getirilebilir. ALICI’nın Parkurda’da yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri ALICI’ya iade edilecektir. ALICI işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde Parkurda Teknoloji ve/veya SATICI’nın siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.11. Ürünler’in www.parkurda.com’da yer alan içerik ve görsel öğelerin tüm telif hakları Parkurda Teknoloji’ye ait olup, kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır.

11. ÖZEL ŞARTLAR

11.1. Parkurda Teknoloji, kendi takdirinde olmak üzere, Parkurda’da ALICI’lar için çeşitli zamanlarda koşulları münhasıran Parkurda Teknoloji tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar oluşturabilir ve oluşturduğu kampanya koşullarını değiştirebilir. Şu kadar ki, ALICI’nın satın aldığı Ürünleri kanuni yahut sözleşmesel (cayma hakkı vb.) sebeplerle iade etmesi halinde, SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşulları iade tarihi itibariyle geçerli olmayabilecektir. Bu halde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilecek ve anılan miktar ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden düşülecektir.

11.2. ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde kampanyalar birleştirilmeyecek, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. ALICI, Parkurda üzerinden vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda SATICI tarafından kurumsal fatura kesilebilecektir. ALICI’nın İnternet Sitesi üzerinden bildireceği vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri uyarınca SATICI kurumsal faturayı düzenleyecektir. Belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır. 12. CAYMA HAKKI

12.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair yazılı bildirimin bu süre içinde Parkurda Teknoloji’ye yöneltmiş olması gerekmektedir. Parkurda Teknoloji tarafından derhal SATICI’ya iletilecektir.

12.2.Parkurda Teknoloji, işbu Sözleşme’nin tarafı olmadığından Parkurda Teknoloji’ye karşı cayma hakkı kullanılamaz.

12.3. Cayma hakkının kullanılması için Ürün’ün işbu Sözleşme’nin 13.madde başlığı altında düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Haller” hükümleri kapsamında olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

I. Teslim edilen Ürün’ün faturasının SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
II. İade edilecek Ürünler teslim alındıkları halleriyle, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
III. ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün’ü SATICI'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan iadeye ilişkin kargo masrafı SATICI’ya aittir. Ayıplı Ürün söz konusu olması halinde de iadeye ilişkin kargo masrafı SATICI’ya aittir.
IV. Parkurda Teknoloji, ALICI’nın iade için Parkurda Teknoloji tarafından öngörülen taşıyıcıya Ürün’ü teslim ettiği tarihten veya Parkurda Teknoloji tarafından öngörülen taşıyıcının ALICI’nın bulunduğu konumda şubesi olmaması halinde Parkurda Teknoloji’nin onayı dahilinde başka bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.
V. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekildedir: ALICI Ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Parkurda Teknoloji bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
VI. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa SATICI, ürünü iade almama hakkına sahiptir.

13. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER

Yönetmelik’in "cayma hakkının istisnaları" başlıklı 15. Madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin 12.madde hükümleri çerçevesinde cayma hakkı kullanılmak istenen Ürün kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

(a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya Parkurda Teknoloji’nin kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örneğin, Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki Ürünler),
(b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda,
(c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda,
(d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış
olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde,
(e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda,
(f) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde,
(g) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde,
(h) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda,
(i) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesinde,
(j) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen Ürünlerde, ve
(k) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

14.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. Kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, sipariş bilgileri; sipariş almak, Ürün ve hizmetleri sunmak, Ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifasını gerçekleştirmek ve önceden onay verilmesi şartına bağlı olacak şekilde Ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılması için SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir ve sair suretler ile işlenebilir. ALICI, bu bağlamda kişisel verilerinin işlenebileceği konusunda işbu Sözleşme ve Parkurda’da yer alan kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması politikası, kullanıcı aydınlatma metni ile bilgilendirilmiştir.

14.2. ALICI tarafından Parkurda’ya girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Parkurda Teknoloji tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre güncel teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

14.3. ALICI, Parkurda Teknoloji’ye belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri işlenmesinin her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Parkurda Teknoloji’ye her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

15. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı veya kendi kusur ya da ihmalinden dolayı temerrüde düşmesi halinde, Parkurda Teknoloji, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. MÜCBİR SEBEP

Sözleşme’nin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb. işbu Sözleşme kapsamında Mücbir Sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir Sebep uhdesinde gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir Sebep’in devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir Sebep’in 15 (onbeş) gün süreyle devam etmesi halinde, Taraflar’dan her biri, Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu noktada SATICI ve ALICI birbirlerinden herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.

17. GİZLİLİK

Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerin ifası yahut bu hizmetlerden yararlanabilmek için öğrendiği birbirlerine ait gizli bilgileri gerek Sözleşme süresince gerek Sözleşme bittikten sonra ilgili mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamak, yasal zorunluluklar haricinde üçüncü kişilere açıklamamak, buna ilişkin gerekli tedbirleri almak ve işbu Sözleşme amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

18. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

ALICI, bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtlarının (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

19. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda Kanun’un 68. maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen belirtilen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinin, bu sınırları aşan miktarda bir uyuşmazlık konusu olduğu durumlarda Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

20. YÜRÜRLÜK

20 (yirmi) maddeden oluşan işbu Sözleşme Parkurda üzerinden verilen siparişe ait ALICI tarafından yapılan ödemenin onay aldığı tarihte, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep üzerine ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.