1. Anasayfa
 2. /
 3. Kişisel Veri Politikası

Parkurda.com talaşlı imalat sektörünün tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği
Türkiye’ nin ilk CNC DİJİTAL platformudur.

VERİ POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması, ve İşlenmesi  Politikası

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile yönetilen; kurumsal ve/veya bireysel kullanıcı kaydı olan üyelerimizin, web sitemizde eleman ilanı yayınlayan kullanıcılarımızın, web sitesi ziyaretçilerimizin ve ilgili diğer üçüncü kişilerinkişisel verilerinin korunmasıve işlenmesi oluşturmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“TEZMAKSAN”) işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile yönetilen; https://www.parkurda.com/ (“Parkurda”) web sitemiz kapsamında, kurumsal ve/veya bireysel kullanıcı kaydı olan üyelerimizin, web sitemizde eleman ilanı yayınlayan kullanıcılarımızın, web sitesi ziyaretçilerimizin ve ilgili diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Şirket politikası haline getirmektedir. 

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için TEZMAKSAN tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika’ da kişisel verilerin işlenmesinde TEZMAKSAN’ın benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

POLİTİKANIN AMACI VEDAYANAĞI

TEZMAKSAN uymakla yükümlü olduğu,

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu
 • 1475 sayılı İş Kanunu
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde ve müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileri işler. 

Kişisel Veriler; işbu Politika ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenerek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanır.

KAPSAM

Bu Politika; https://www.parkurda.com/ web sitemiz kapsamında, kurumsal ve/veya bireysel kullanıcı kaydı olan üyelerimizin, web sitemizde eleman ilanı yayınlayan kullanıcılarımızın, web sitesi ziyaretçilerimizin ve ilgili diğer üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

 POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, TEZMAKSAN, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların TEZMAKSAN uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. 

 POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ 

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika 16/11/2021 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirketimizin WEB sitesinde (https://www.parkurda.com/) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

TEZMAKSAN, aşağıda belirtilen hususlarda veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde dikkat ve özeni göstermektedir. TEZMAKSAN tarafından KVKK’nın 12. maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir. 

TEZMAKSAN, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

TEZMAKSAN, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

TEZMAKSAN, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar nezdinde farkındalıkları arttırmaktadır.

TEZMAKSAN’ın veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu TEZMAKSAN’ın tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmesel olarak yükletilmektedir.

TEZMAKSAN, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. TEZMAKSAN, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

TEZMAKSAN, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ, BU HAKLARI ŞİRKETİMİZE İLETECEĞİ KANALLARIN YARATILMASI VE TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

TEZMAKSAN, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirketimize iletmeleri durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. 

Kişisel Verilerinin Korunması Kanunun 13. maddesinin 1’inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen hakların kullanımı için yapılacak 5 talepler web sitemizdeki iletişim adreslerinden şirketimize gönderilebilecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVKK ile bir takım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından, KVKK ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. TEZMAKSAN bu kapsamda, Anayasa’nın 20’nci ve KVKK’nın 11’inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Bunun yanında TEZMAKSAN, KVKK’da belirtilmiş olunan tüm hususlar ile başta “Hukuka ve dürüstlük” kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu Politika belgesi başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca TEZMAKSAN, ilgili kişileri; kişilerin açık rızasına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere kendi faaliyetleri ve kanundaki hususlar hakkında birçok farklı yöntemlerle de bilgilendirmede bulunmaktadır.

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

TEZMAKSAN, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

TEZMAKSAN kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. TEZMAKSAN, Anayasa’nın 20. ve KVKK’nın 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir. TEZMAKSAN, KVKK’nın 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. TEZMAKSAN, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda Kanun’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

TEZMAKSAN, KVKK’nın 22. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) ve (e) bentlerine uygun olarak, özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumluları tarafından alınması gereken önlemlere uygun hareket etmektedir. 

KİŞİSELVERİLERİNMEVZUATTAÖNGÖRÜLENİLKELEREUYGUNOLARAK İŞLENMESİ 

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

TEZMAKSAN; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda TEZMAKSAN, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

KişiselVerilerin Doğru veGerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

TEZMAKSAN; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

TEZMAKSAN, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

TEZMAKSAN, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli OlanSüreKadarMuhafaza Etme

TEZMAKSAN, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, TEZMAKSAN öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN, KVKK’NIN 5’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINDANBİRVEYABİRKAÇINADAYALIVEBUŞARTLARLASINIRLIOLARAKİŞLEME

Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa'nın 20. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. TEZMAKSAN, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. TEZMAKSAN tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen  genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir. 

KİŞİSELVERİLERİNSİLİNMESİ, YOKEDİLMESİVEANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Kişisel Verilerin Koruması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; 6698 sayılı Kanun’un 7/f.1 maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve ilgili Türk hukuku mevzuatına göre, kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

YÜRÜRLÜK

Bu politikar, TEZMAKSAN’ın https://www.parkurda.com/ web sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

TANIMLAR

Açık  Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile İlişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 
Kişisel Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyadı, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Kullanıcı https://www.parkurda.com/ web sitesinde Kurumsal/Bireysel üye kaydı yaptıran ve/veya üye kaydı yaptırmadan web siteyi ziyaret eden gerçek kişiler. 
Özel Nitelikli Kişisel Veri  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Müşteri Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler. 
Potansiyel Müşteri Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler. 
Üçüncü Kişi Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler. Örneğin; kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar. 
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin; talimatlar çerçevesinde arama yapan tahsilat yetkilileri vb.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.
Ziyaretçi Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

 

KISALTMALAR

6698 sayılı Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
AB Avrupa Birliği
Anayasa 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
KVK Kurulu  Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Politika TEZMAKSAN A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Şirket Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan; 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
Türk Ceza Kanunu 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

 

Çalışan Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

Türkiye'de kurulu TEZMAKSAN MAK. SAN. TİC. A.Ş. ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya çalışanlarla olan iş ilişkimiz dahilinde işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren- amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no,

cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer,

veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti
 

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri,

banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu,

özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi,

işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri,

dernek/vakıf üyelikleri

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar

Çalışma Verisi

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no,

sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı,

emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı,

çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün,

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon

Diğer

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu,

 özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu,

stajyer durumu, binilen servis, binilen durak verileri, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, 11.kat giriş-çıkış turnike kayıtları,

çalışan günlük aktivite verileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması
 •  Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

Personel özlük dosyasının oluşturulması

SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması

Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve Ar-Ge için kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi

 • Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması
 • Şirket merkezinin bulunduğu Bayrampaşa Binası'na çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

 • Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
 • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması
 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 • Webuyumsofta çalışan verilerinin girilerek çalışan sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi
 • Çalışana araç tedarik edilmesi ve şirket merkezinin bulunduğu alanda park yeri ayarlanmasının sağlanması
 • Kartvizit basımının sağlanması
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması
 • Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
 • Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması
 • Şirlket ve grup şirketlere ait kampanya ve promosyon tekliflerinin yapılabilmesi için toplu elektronik posta yönetiminin sağlanması
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi
 • Kalite kontrolün sağlanması
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • Aday olan müstakbel şirket çalışanlarına destek verilmesi
 • Memnuniyet anketi analizi yapılması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;

 • Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile Uyumsoft muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Ar-Ge mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz.
 • Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.
 • Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri ve/veya müşteri işyeri bina yönetimine aktarabiliyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
 • Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz.
 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tezmaksan Mak. San. Tic. A.Ş.

Mersis No: 0842002469500011

İletişim Linki:https://www.tezmaksan.com.tr

Adres: Abdi İpekçi Cad. No 129 Bayrampaşa İstanbul

İşveren Müşteri Temsilcisi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ

AYDINLATMA METNİ

Türkiye'de kurulu TEZMAKSAN MAK. SAN. TİC. A.Ş. ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ VERİLERİNE İLİŞKİN

Gerçek kişi işveren müşteri veya tüzel kişi işveren müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, nüfus cüzdanı sureti

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, işyeri adresi

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Dini, kan grubu

Çalışma Verisi

Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

Websitesi/Uygulama Kullanım Verileri

Kullanıcının site içi aktiviteleri, kullanıcının Mouse hareketleri

GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ - TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ VERİLERİNİN İŞLEME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz hizmetlere ilişkin olan Hizmet Sözleşmemizin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Satış Departmanları çalışanlarına yapılacak satış primi ödemelerinin tespiti için satış sözleşmelerinin kontrolünün sağlanması
 • Hizmet Sözleşmesi kapsamında işveren müşteriye destek verme ve İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi
 • Sözleşme oluşturulması
 • Teklif gönderilmesi
 • İşveren müşterinin talebi halinde sözleşmesinin, verilerinin ve haklarının kontrolü ve müşterinin bilgilendirmesi
 • Faturanın (E-fatura, E-arşiv, kağıt fatura) mükellefe gönderiminin sağlanması
 • Cari kart açılışı yapılması, mükellefiyet sorgulaması yapılması
 • İşveren müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi
 • Faturalandırma ve ödeme sürecinin yönetimi ve kontrolü
 • Bütçe yönetimi ve raporlama yapılması

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz: İşveren müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması

 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması
 • İşveren müşteri çalışanının Tezmaksan Akademi platformumuzu ve Marka Bazlı Makine kullanma eğitiminin sağlanması
 • Sözleşme süresi dolan işveren müşteri ile yeni bir sözleşme kurulabilmesinin sağlanması
 • İşveren müşteriye/temsilcisine ve ailesine hediye gönderilmesi
 • İşveren müşteri memnuniyeti analizi yapılması
 • Call Center tedarikçi ile entegre olarak çalıştığımız gelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri
 • Memnuniyet analizi ürününün kullanılabilirliğini sağlama ve işveren müşteri çalışanının ilgili işveren müşteriye yönelik memnuniyet analizinin yapılması
 • Eski işveren müşteri yetkilileri ile iletişime geçerek Şirket ile çalışmaktan vazgeçme sebebini araştırılması
 • Online satış, satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için İşveren Müşteri ile iletişime geçilmesi
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması
 • Site kullanımının yorumlanması
 • İşveren müşteri veri tabanının sağlıklı çalışması
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması
 • Mevcut ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde ürünün pazarlanması
 • Şirket içerisinde kullanılan yazılımların iç ve dış kaynak kullanılarak geliştirilmesi

MÜŞTERİ/POTANSİYEL MÜŞTERİ GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz:

Kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine ilişkin olan Hizmet Sözleşmemizin ifası için Platformumuz üzerinden iş başvurusu yapmak isteyen çalışan adayları tarafından bu amaçla işlenebilmektedir.

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz: Bizimle çalıştığınız için teşekkür etmek, sizi özel günlerinizde kutlamak ve tebrik etmek için size hediyeler gönderebiliyoruz. Bu hediyeleri gönderebilmemiz için gerekli olan üçüncü kişilerle (hediye gönderen firma/platform, kargo firması gibi) adınız ve soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi hediyemizin size teslimi için gerekli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Size destek sağlamak, sizinle gerektiği hallerde iletişime geçebilmek için mesai saatlerimiz dışında ortaklaşa çalıştığımız call center(lar)a (arama yapma ve aramalara cevap verme hizmeti veren üçüncü kişi tedarikçiler) aktarabiliriz.

Sizi gelişmelerden, promosyonlardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta, SMS göndermek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla çalışmaktayız. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabiliriz.

İstihdam için ilan verebilmek, kendimizi daha geniş kitlelere tanıtabilmek amacı ile Platform içi hareketlerinizi Çerez Politikası çerçevesinde izleyebilmekte ve yalnız gerekli olan (telefon, e-mail gibi) iletişim bilgilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bu faaliyetleri yürüten üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz.

Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, sizi ve diğer müşterilerimizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalara gerekli kişisel verilerinizi aktarılabiliriz.

Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabiliriz.

Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir.

Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına gönderilebiliriz.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

HAKLARINIZ

KVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tezmaksan Mak. San. Tic. A.Ş.

Mersis No: 0842002469500011

İletişim Linki:https://www.tezmaksan.com.tr

Adres: Abdi İpekçi Cad. No 129 Bayrampaşa İstanbul

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası
Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“TEZMAKSAN”), kişisel verilerinizin korunmasına özen göstermektedir. TEZMAKSAN, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun hareket etmek amacıyla, kişisel veri işlerken KVKK’da yer alan genel ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Tezmaksan Anonim Şirketi Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.
TEZMAKSAN olarak https://www.parkurda.com/  web sitemizi ziyaret etmiş olan kullanıcılarımızı Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hakkında, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında bilgilendirmek isteriz.
Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı ve Kapsamı
İşbu Politika, https://www.parkurda.com/ çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak:
 
 a. TEZMAKSAN’ın ne tür kişisel veriler işlediğini,
 b. Kişisel veri işleme amacı ve hukuki dayanağını,
 c. Toplanan kişisel veri türleri ve toplanış şekli
 d. TEZMAKSAN’ın kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
 e. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartlarını,
 f. TEZMAKSAN’ın işlediği kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin haklarının neler olduğunu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini,
 g. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerin nasıl değiştirebileceğini,
 h. Kullanıcıların erişimlerini,
 i. TEZMAKSAN’ın Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası değişimlerini açıklamaktadır
 
1. İşlenen Kişisel Veriler
TEZMAKSAN tarafından aşağıda belirtilen süreç ve faaliyetler kapsamında kişisel veriler işlenmektedir:
 • https://www.parkurda.com/ web sitesindeki tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden kimlik ve iletişim bilgisi (ad soyad, e-posta, cep telefonu),
 • https://www.parkurda.com/ web sitesi veya mobil web sitesini kullanan ziyaretçilerin trafik bilgileri (taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileriniz),
 •  Ziyaretçilerin https://www.parkurda.com/ web sitesi ve mobil web sitesinde gezinme bilgileri, 

2. Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

TEZMAKSAN, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. ve 6. maddesindeki hukuki sebeplere dayanarak;

a. Ziyaretçi verilerinin değerlendirilmesi ve mevcut verilerin güncellenmesi,

b. Kullanıcı kaydı yaptıran üyelerle iletişimin sağlanması,

c. Kullanıcı memnuniyet anketi ve analizlerinin yapılarak süreç iyileştirmelerinin yapılması,

d. İnternet ağını kullanarak hizmet almak isteyen kullanıcılarımıza sunulan hizmetlerin izlenebilirliğini ve güvenliğini sağlamak ve takip etmek,

e. https://www.parkurda.com/ web sitesi ile mobil internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri hakkında 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası,

f. Ticari elektronik ileti onayı olan kullanıcılarımız açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi amacıyla işlemektedir.

Kullanıcıların gezinme bilgileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, IP adresi gibi kişisel veriler silinerek, sadece istatiksel çalışmalar, raporlamalar ve karar destek sistemlerinde kullanılmak amacıyla, Parkurda aracılığıyla sunulacak hizmet faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin, kullanıcı davranış kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi amacıyla, kullanıcı memnuniyetinin sağlanması ve ihtiyaç duyması halinde Parkurda kullanıcılarına her türlü konuda bilgi ve destek verilmesi, anlık çözüm sağlanamayan problemlerde konuyu TEZMAKSAN’a ulaştırarak kullanıcı memnuniyetine aracılık edilmesi amacıyla, Çerez (Cookie) Politikası ile kapsamı belirtilen çerçevede profilleme amaçlarına yönelik işlemektedir.

3. Toplanan Kişisel Veri Türleri ve Toplanış Şekli

TEZMAKSAN, yalnızca sizin tarafınızdan sağlanan bilgileri toplar. Bu bilgiler IP adresiniz, gezinme bilgileriniz, çerez (cookie) bilgileriniz, ad soyad, e-posta ve cep telefonu bilgilerinizdir. Kişisel bilgileriniz web sitemize veya mobil sitemize erişim sağladığınızda yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanır.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işlenme amaçları, https://www.parkurda.com/ web sitemizde yer alan “Web Sitesi Ziyaretçilerini Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”nde detaylı bir şekilde ziyaretçilerimizin bilgisine sunulmuştur.

4. TEZMAKSAN’ın Kişisel Verileri Kimlerle Paylaşabileceği

Elde edilen kişisel bilgileriniz gizlilik politikasına uygun olarak TEZMAKSAN ailesi ile paylaşılabilir. TEZMAKSAN ailesi olarak bahsedilen kurumlar TEZMAKSAN’ın bağlı ortaklıkları, işletmecileri, grup şirketleri ve TEZMAKSAN ile çalışan üçüncü taraflardır.

Bahsi geçen eylemlerin gerçekleştirilmesi için yalnızca sizin açık rızanız olduğu sürece bilgileriniz paylaşılacaktır. Bu bilgileri kullanacak olan kurumlar gizlilik politikası ve veri koruması gereğince yalnızca belirtilen eylem için bilgilerinize ulaşabilecektir.

TEZMAKSAN, hukuk ve yasal işlem gerektiren durumlarda zorunluluk hallerinde https://www.parkurda.com/ web sitesinin bütünlüğünü korumak, isteklerinizi en doğru şekilde karşılamak ve toplum güvenliğini korumak adına yapılan araştırmalarda doğru bilgiyi sağlamak adına için kişisel bilgilerinizi kullanma veya ifşa etme hakkına sahiptir.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Şartları

3 TEZMAKSAN, internet sitesi veya mobil internet sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, Kanun’un 7. ve 17. maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır.

TEZMAKSAN tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. TEZMAKSAN, bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve bunu bir politika çerçevesinde uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

TEZMAKSAN tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. TEZMAKSAN tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

6. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle TEZMAKSAN’a iletmeniz durumunda TEZMAKSAN, talebi niteliğine göre, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, TEZMAKSAN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak TEZMAKSAN’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı TEZMAKSAN tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede TEZMAKSAN’a 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.parkurda.com/ adresindeki “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurarak ve başvuru formunun imzalı bir nüshasını “Abdi İpekçi Caddesi No:129, 34040 Bayrampaşa / İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu, bilgi@tezmaksan.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

7. Çerezler (Cookie) Yoluyla İşlenen Kişisel Veriler

TEZMAKSAN web sitesi veya mobil internet sitesinde kullanılan çerezler yoluyla işlenen kişisel verileriniz ve çerez yönetimi konusunda https://www.parkurda.com/ web sitemizde yayımlanan Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

8. Ticari Elektronik İleti Onayının Geri Alınması

TEZMAKSAN tarafından kampanya, tanıtım veya fayda sağlamak gibi amaçlarla gönderilen iletileri, artık almak istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman bilgi@tezmaksan.com adresine e-posta gönderebilir ya da size gönderilen e-posta veya SMS gibi iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz.

9. Erişim

TEZMAKSAN’a sağlamış olduğunuz tüm kişisel verilerin kontrolü ve değiştirme hakkı elinizde bulunmaktadır. Veri tabanımızda bulunan bilgileri değiştirmek istiyorsanız ya da iletişim detaylarınız ile ilgili yapmak istediğiniz bir değişiklik söz konusu ise sayfanın en altında bulunan adresler aracılığı ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlerden edindiğimiz kişisel verilerin silinmesini veya verilerinizin kullanılmasını durdurmak istediğiniz anda bizlere ulaşarak dileklerinizi belirtebilir, sorunsuzca iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

10. Gizlilik Politikası Değişimleri

TEZMAKSAN olarak bazı dönemlerde gerektiği müddette gizlilik politikamızda gerçekleştirebileceğimiz değişiklikler mevcuttur. Yapılan herhangi bir değişiklikte sizleri en iyi şekilde bilgilendirmek adına değişiklikleri https://www.parkurda.com/ web sitemizde belirtmekteyiz. Söz konusu bu değişiklikler, değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren ileriye dönük olarak hüküm doğuracaktır

 
 
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Amaç
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), TEZMAKSAN Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“TEZMAKSAN”) olarak, https://www.parkurda.com/ (“Parkurda”) web sitemize Kurumsal/Bireysel şekilde kaydolan ve/veya web sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın kişisel verileri üzerinde gerçekleştirilen saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
İşbu Politika, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu TEZMAKSAN tarafından hazırlanmıştır.
Kapsam
Parkurda platformu üzerinde Kurumsal/Bireysel üye kayıtları bulunan kullanıcılar, Eleman İlanı yayınlanan kullanıcılar, ziyaretçiler, müşteriler, potansiyel müşteriler ve ilgili diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup TEZMAKSAN’ın sahip olduğu ya da TEZMAKSAN tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.
 Kısaltmalar ve Tanımlar
Alıcı Grubu  Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Çalışan Kişisel Verileri Koruma Kurumu personeli
EBYS  Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Elektronik Ortam  Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar. 
Elektronik Olmayan Ortam Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar. 
Hizmet Sağlayıcı Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
İlgili Kişi  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. 
Kanun 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 
Kayıt Ortamı  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri İşleme Envanteri  Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kullanıcı https://www.parkurda.com/ web sitesinde Kurumsal/Bireysel üye kaydı yaptıran ve/veya üye kaydı yaptırmadan web siteyi ziyaret eden gerçek kişiler.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 4 kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. 
Periyodik İmha  Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Politika Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
Veri İşleyen  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri Sorumlusu  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlusu gerçek veya tüzel kişi
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi
VERBİS Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

2. KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, TEZMAKSAN tarafından Tablo 2’de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Tablo 2: Kişisel Veri Saklama Ortamları

Elektronik Ortamlar Elektronik Olmayan Ortamlar

? Salesforce

? Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

? Yazılımlar (ofis yazılımları, portal vb.) 

? Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, anti virüs vb.)

? Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü vb.)

? Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

? Optik diskler (CD, DVD vb.)

? Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza kartı vb.) ? Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi vb. 

? Kâğıt

? Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları vb.)

? Yazılı, basılı, görsel ortamlar 

3. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TEZMAKSAN tarafından; kullanıcılar, müşteriler, ziyaretçiler, hizmet sağlayıcı ve diğer üçüncü kişiler olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait Kişisel Veriler Kanun’a uygun olarak saklanır ve imha edilir.

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir

Saklama ve İmhaya İlişkin Açıklamalar

Kanun’un 3’üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4’üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6’ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

Buna göre, TEZMAKSAN’ın Parkurda web sitesi kapsamındaki faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

TEZMAKSAN’da, Parkurda web sitesi faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,
 • 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

TEZMAKSAN, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 • Kişisel verilerin Şirket’in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü
 • Çağrı merkezi süreçlerini yürütmek
 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek 

İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanun’un 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi,
 • Şirket’in, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, TEZMAKSAN tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanun’un 12’nci maddesiyle Kanun’un 6’ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

Teknik Tedbirler

TEZMAKSAN tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Şirketimiz’in bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
 • Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
 • Şirket’in bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.
 • Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır.
 • Şirket, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Şirket tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
 • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.
 • Şirket internet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılarak SHA 256 Bit RSA algoritmasıyla şifrelenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir.
 • Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir. 

İdari Tedbirler

Şirket tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi,  kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
 • Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın,sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Erişim bilgi güvenliği kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
 • Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, TEZMAKSAN tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel veriler Tablo-3’te verilen yöntemlerle silinir. 

Tablo 3: Kişisel Verilerin Silinmesi

Veri Kayıt Ortamı Açıklama
Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır. 
Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir 10 şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. 
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.
Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel veriler, Şirket tarafından Tablo-4’te verilen yöntemlerle yok edilir.

Tablo 4: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Veri Kayıt Ortamı Açıklama
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Optik/ Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler
Optik/ Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

6. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

11 TEZMAKSAN tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

? Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;

? Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;

? Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde güncellemeler yapılır.

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi yerine getirilir.

Tablo 5: Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
Sözleşmelerin hazırlanması 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Şirket iletişim faaliyetlerinin icrası  Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Log kayıt takip sistemleri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Donanım ve yazılıma erişim süreçlerinin yürütülmesi 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Kamera kayıtları 2 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

7. PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmelik’in 11 inci maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirket’te her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

8. POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Mali ve İdari İşler Departmanı’nda, dosyasında saklanır.

9. POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir.

10. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, Şirket’in internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. TEZMAKSAN tarafından İptal edilen Politika, ilgili departmanda en az 5 yıl süre ile saklanır

Başvuru Formu
Başvuru Formu Genel Açıklamalar tıklayınız.
Başvuru Formu için tıklayınız.
Eleman İlanı Aydınlatma Metni

Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TEZMAKSAN”) olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ikincil mevzuata uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili KVKK’nın 10. maddesi gereği kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. TEZMAKSAN olarak https://www.parkurda.com/ (“Parkurda”) web sitemiz üzerinde yer alan https://www.parkurda.com/tr/eleman-ilani-yayinla kısmında eleman ilanı yayınlayacak olan siz değerli kullanıcılarımızı, gizlilik politikamız ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizin toplanması hakkında bilgilendirmek isteriz.

Bu metinle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak yerine getirmekle yükümlü olduğumuz ve kişisel verisi işlenen ilgili kişileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve hakları konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız. 

1. Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi
TEZMAKSAN bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan şirketin koruması altındadır. TEZMAKSAN, 6698 sayılı KVKK çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın açık rızayı düzenleyen hükümlerine göre açık rızanın bilgilendirmeye dayanması gerekmektedir. 
 
TEZMAKSAN tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.
 
Veri Sorumlusunun
Adı/Soyadı / Unvanı : Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Vergi Numarası  : 8420024695
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Posta Adresi : Abdi İpekçi Caddesi No:129, 34040 Bayrampaşa / İSTANBUL
Telefon : +90 (0212) 674 60 20
E-posta : bilgi@tezmaksan.com.tr
İnternet Adresi https://www.parkurda.com/

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Parkurda web sitemize Kurumsal/Bireysel şekilde kullanıcı kaydı oluşturarak tarafımızla paylaşmakta olduğunuz kişisel verileriniz, TEZMAKSAN tarafından 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan; 

Kullanıcı kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, TEZMAKSAN ile aranızda hizmet ilişkisinin kurulması ve ifası amacıyla, Kullanıcı kaydı sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine TEZMAKSAN ile aranızda kurulan hizmet ilişkisinin ifası ve bu hizmet ilişkisinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla, Kullanıcı iletişim bilgilerinin güncellenmesi amacıyla, Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim ve çeşitli faydaları sunmak amacıyla, Kullanıcı olsun olmasın https://www.parkurda.com/ web sitesi veya mobil web sitesini ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla, Gezinme bilgileriniz; ticari elektronik ileti onayı olan kullanıcılarımız açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • https://www.parkurda.com/ web sitemizdeki Kurumsal/Bireysel kullanıcı kaydınızın gerçekleştirilmesi amacıyla web sitesi veya mobil web sitesinden; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, firma e-posta adresi ve/veya şahsi e-posta adresi, temsil edilen firma bilgisi, cep telefonu numarası, kullanıcı şifresi
 • TEZMAKSAN’dan Parkurda kapsamındaki tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden iletişim bilgisi (firma e-posta adresi ve/veya şahsi e-posta adresi, cep telefonu),
 •  https://www.parkurda.com/ internet sitesi üzerinde gerçekleştirilen işlemlere istinaden kullanıcı işlem bilgisi (sağlanan fason işler bilgisi, eleman hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı vb.),
 • Kullanıcı kaydı olsun olmasın https://www.parkurda.com/  web sitesi veya mobil web sitesini kullanan kullanıcıların trafik bilgileri (taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileriniz vb.), 
 • Üyelerin https://www.parkurda.com/ web sitesi, mobil web sitesinde gezinme bilgileri, çerez bilgileri, 
 • Sanal pos cihazları üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir ödemeye ilişkin Banka Hesap Bilgileri/ IBAN Numaraları 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK’nın 8. maddesine göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Yukarıda belirtilen, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketin ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, TEZMAKSAN’ın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; TEZMAKSAN grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza, işletmecilerimize ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; TEZMAKSAN olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği 3 yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

TEZMAKSAN tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtien amaçlara yönelik olarak, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebepleriyle, https://www.parkurda.com/ web sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz kurumsal/bireysel kullanıcı kaydıyla ve web sitemize (https://www.parkurda.com/) giriş sağlandığında toplanmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde tasarlayabilmek için “cookie”ler kullanmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve web sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler, sizin bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarnızın üzerindeki cookie tanınıyor ve kişiye özgü veriler ancak sizin onaylamanız koşuluyla cookie´lere kaydediliyor

Tabii ki web sitemize cookie´siz de ulaşabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının çoğu cookieleri otomatik olarak kabul etmektedir. Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, tarayıcı ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz tarayıcı üreticinizin hazırladığı el kitapçığını okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş cookieleri her an silebilirsiniz. Ancak cookie kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle TEZMAKSAN’a iletmeniz durumunda, TEZMAKSAN, talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, TEZMAKSAN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak TEZMAKSAN’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı TEZMAKSAN tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede TEZMAKSAN’a 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.parkurda.com/ adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını “bilgi@tezmaksan.com.tr” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile 5 bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu, Abdi İpekçi Caddesi No:129, 34040 Bayrampaşa/İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.

Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“TEZMAKSAN”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. TEZMAKSAN olarak, kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanun’un 10. maddesi gereği kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. TEZMAKSAN’a ait https://www.parkurda.com/ web sitesi ve mobil web sitesi ziyaretçilerimizi, 6698 sayılı KVKK kapsamında kişisel verilerin toplanması hakkında aydınlatmaya yönelik bilgilendirme yapmak isteriz.

 

1. Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgisi
TEZMAKSAN bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan şirketin koruması altındadır. TEZMAKSAN, 6698 sayılı KVKK çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın açık rızayı düzenleyen hükümlerine göre açık rızanın bilgilendirmeye dayanması gerekmektedir. 
 
TEZMAKSAN tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.
 
Veri Sorumlusunun
Adı/Soyadı / Unvanı : Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Vergi Numarası  : 8420024695
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Posta Adresi : Abdi İpekçi Caddesi No:129, 34040 Bayrampaşa / İSTANBUL
Telefon : +90 (0212) 674 60 20
E-posta : bilgi@tezmaksan.com.tr
İnternet Adresi : https://www.parkurda.com/

 

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Parkurda web sitemize Kurumsal/Bireysel şekilde kullanıcı kaydı oluşturarak tarafımızla paylaşmakta olduğunuz kişisel verileriniz, TEZMAKSAN tarafından 6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan; 

Kullanıcı kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, TEZMAKSAN ile aranızda hizmet ilişkisinin kurulması ve ifası amacıyla, Kullanıcı kaydı sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine TEZMAKSAN ile aranızda kurulan hizmet ilişkisinin ifası ve bu hizmet ilişkisinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla, Kullanıcı iletişim bilgilerinin güncellenmesi amacıyla, Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim ve çeşitli faydaları sunmak amacıyla, Kullanıcı olsun olmasın https://www.parkurda.com/ web sitesi veya mobil web sitesini ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla, Gezinme bilgileriniz; ticari elektronik ileti onayı olan kullanıcılarımız açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • https://www.parkurda.com/ web sitemizdeki Kurumsal/Bireysel kullanıcı kaydınızın gerçekleştirilmesi amacıyla web sitesi veya mobil web sitesinden; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, firma e-posta adresi ve/veya şahsi e-posta adresi, temsil edilen firma bilgisi, cep telefonu numarası, kullanıcı şifresi
 • TEZMAKSAN’dan Parkurda kapsamındaki tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden iletişim bilgisi (firma e-posta adresi ve/veya şahsi e-posta adresi, cep telefonu),
 •  https://www.parkurda.com/ internet sitesi üzerinde gerçekleştirilen işlemlere istinaden kullanıcı işlem bilgisi (sağlanan fason işler bilgisi, eleman hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı vb.),
 • Kullanıcı kaydı olsun olmasın https://www.parkurda.com/  web sitesi veya mobil web sitesini kullanan kullanıcıların trafik bilgileri (taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileriniz vb.), 
 • Üyelerin https://www.parkurda.com/ web sitesi, mobil web sitesinde gezinme bilgileri, çerez bilgileri, 
 • Sanal poz cihazları üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir ödemeye ilişkin Banka Hesap Bilgileri/ IBAN Numaraları 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK’nın 8. maddesine göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Yukarıda belirtilen, kişisel verilerin işlenmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketin ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, TEZMAKSAN’ın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine; TEZMAKSAN grup şirketlerimize, bağlı ortaklıklarımıza, işletmecilerimize ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurt dışı iştiraklerimize; TEZMAKSAN olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ile hizmet aldığımız, işbirliği 3 yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerinin önlenmesi gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurt dışı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

TEZMAKSAN tarafından, farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtien amaçlara yönelik olarak, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebepleriyle, https://www.parkurda.com/ web sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz kurumsal/bireysel kullanıcı kaydıyla ve web sitemize (https://www.parkurda.com/) giriş sağlandığında toplanmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde tasarlayabilmek için “cookie”ler kullanmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve web sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler, sizin bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Sadece bilgisayarnızın üzerindeki cookie tanınıyor ve kişiye özgü veriler ancak sizin onaylamanız koşuluyla cookie´lere kaydediliyor

Tabii ki web sitemize cookie´siz de ulaşabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının çoğu cookieleri otomatik olarak kabul etmektedir. Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, tarayıcı ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz tarayıcı üreticinizin hazırladığı el kitapçığını okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş cookieleri her an silebilirsiniz. Ancak cookie kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3). maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 6698 sayılı KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle TEZMAKSAN’a iletmeniz durumunda, TEZMAKSAN, talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, TEZMAKSAN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak TEZMAKSAN’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı TEZMAKSAN tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede TEZMAKSAN’a 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.parkurda.com/ adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını “bilgi@tezmaksan.com.tr” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile 5 bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu, Abdi İpekçi Caddesi No:129, 34040 Bayrampaşa/İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.

Çerez(Cookie)Politikası

Parkurda Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

İşbu Çerez Politikası metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.parkurda.com Fason Yeri internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları ve üyeleri (“Veri İlgilisi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu politikada sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak isteriz.

Şirket olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez (Cookie) Politikası hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Çerez (Cookie) Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. 

 1. Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?

www.parkurda.com ve Şirket’in sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması amaçlanmaktadır. Bunun amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak Site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir. Bu kapsamda çerezler hem sizi tanımamıza yardımcı olmakta hem de ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerik, reklam ve kampanyalar ile Site’yi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlamaktadır.

 • Çerezler; Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilir.
 • Çerezler; Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla kullanılabilecektir.
 • Çerezler; Site’ye girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklam ve kampanyaların gösterilmesini sağlamak ve Site’de bir içerik ve reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir.
 • Google Analytics, kullanıcı davranışları veya site performansının takip edilmesi gibi konularda destek alabilmek için, Şirket, “Hedefleme çerezi” olarak halihazırda Google Adwords kullanmaktadır. Google Adwords ile ilgili daha fazla bilgi için https://www.google.com/policies/privacy adresini ziyaret edebilirsiniz.
 1. Çerezler Aracılığıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?

Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Farklı Site’lerden alınan veriler de birleştirilip işlenebilir.

Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

 1. Sitemizde Kullanılan Çerezler Nelerdir?

Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemiz üzerinde kullanılan çerezler genelde aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler:

 • Gerekli Çerezler: Bu çerezler, Siteminizin doğru ve düzgün çalışmasını temin etmek için şarttırlar; Sitemizde gezinmenize ve özelliklerimizi kullanmanıza olanak sağlarlar. Bunun örnekleri arasında, aynı oturumdaki bir sayfaya geri giderken daha önceki eylemlerin (örneğin, daha önce girilen metin) hatırlanmasından bahsedebiliriz. Bu çerezler, sizi ayrı bir kişi olarak tanımaz ve kimliğinizi belirlemezler. Bu çerezleri/izinleri kabul etmezseniz, bu durum Site’nin performansını etkileyebilir.

 • Performans Çerezleri: Bu çerezler, örneğin en sık hangi sayfalara gittiğiniz, Sitemizde ne kadar vakit geçirdiğiniz ve hata mesajları gibi karşılaştığınız sorunlar da dâhil Sitemizi nasıl kullandığınıza dair bilgiler toplarlar. Bu çerezler, aynı zamanda, başka bir kişi ya da kuruma bağlı bir kaynaktan gelip gelmediğinizin ve kullanımınız sonucunda bizden bir ürün veya hizmet satın alıp almadığınızın (satın aldığınız ürün veya hizmetin detayları da dâhil) veya bizim bir ürün veya hizmetimizi kullanıp kullanmadığınızın öğrenilmesini temin etmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu da bize Sitemizin performansını artırmamızda ve geliştirmemizde yardımcı olur. Bu çerezler, sizi ayrı bir kişi olarak tanımaz ve kimliğinizi belirlemezler. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir ve bu sebeple anonimdir. Bu çerezler, sadece Sitemizin çalışmasının iyileştirilmesini temin etmek amacıyla kullanılırlar.

 • İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, Sitemizin size daha fazla kişiselleştirilmiş bir internet deneyimi sunabilmek gayesiyle, sizin yaptığınız seçim ve tercihleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi bilgiler) hatırlamasına olanak sağlarlar. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, sizin ifşa ettiğiniz ve açıkladığınız şahsi veri ve bilgileri de içerebilirler. Bu çerezleri kabul etmezseniz, bu tercihiniz Sitemizin performansını ve işlevselliğini etkileyebilir ve Sitemiz üzerindeki içeriğe erişim haklarınızı kısıtlayabilir.

 • “Google Analytics çerezi” sayesinde ise Sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgi edinebiliyoruz. Google Analytics, Sitemizin deneyimini geliştirmek ve sizlerin en faydalı bulduğunuz içeriği sunmak için ihtiyacımız olan bilgileri bize sağlamaktadır. Google Analytics çerezleri, sizlerin Sitemiz üzerinde hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi, Sitemizde ne kadar zaman geçirdiğinizi, Sitemize nereden ve nasıl ulaştığınızı ve de hangi içeriklere tıkladığınız hakkında detaylı bilgiler kaydeder. Google Analytics’in sunduğu bilgiler sayesinde Sitemiz üzerindeki akışı inceleyerek geliştirilmesi gereken alanları saptayabilmekte ve sizlere çok daha iyi bir deneyim sunabilmekteyiz. Google Analytics çerezleri, kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamaz ve/veya saklamaz. Bu nedenle bu bilgiler kişilerin belirlenebilir kılınması ve/veya tanımlanması için kullanılamaz.
 1. Kullandığımız Çerezin Süresi

Süre açısından, Sitemiz üzerinde iki farklı tipte çerez kullanabiliriz:

 • Oturum Çerezleri: Bu çerezler, Sitemizi terk ettiğiniz zamana kadar cihazınızda kalan geçici nitelikte çerezlerdir.
 • Kalıcı Çerezler: Bu tip çerezler, cihazınızda çok daha uzun bir süre ya da siz onları manuel olarak silene kadar kalırlar. Çerezin sizin cihazınızda ne kadar süre boyunca kalacağı ise hem ilgili çerezin kendi ömür süresine hem de sizin şahsi cihaz ayarlarınıza bağlıdır.
 1. ÇEREZLER

Parkurda

Web Sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetlerin sağlanması, Web Sitemizin performans ve işlevselliğini geliştirmek amaçlı kullanılmaktadır.

DoubleClick

Web genelinde sunduğumuz reklamlar için de bir veya daha fazla çerez kullanırız. Google dışındaki sitelerde kullandığımız ana reklam çerezlerimizden birine "IDE" denir ve tarayıcılarda doubleclick.net alan adı altında depolanır. ANID, NID,1P_JAR adlı bir başka çerezler de google.com alan adı altında depolanır.

Facebook

Facebook çerezleri, facebook hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz, kullanır. Çerezler, Facebook'un Facebook ürünlerini size sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dahil olmak üzere sizin hakkında aldığı bilgileri anlamasını sağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama için kullanır.

İlginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi anonim hale getirerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır.

E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir.

Örneğin; Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi ("özel hedef kitleniz") oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır.

Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz.

Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Google Analitik

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Google gizlilik politikasına https://policies.google.com/privacy?hl=tr-TR  adresinden ulaşabilirsiniz. Google Analytics çerezleri, sizlerin Sitemiz üzerinde hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi, Sitemizde ne kadar zaman geçirdiğinizi, Sitemize nereden ve nasıl ulaştığınızı ve de hangi içeriklere tıkladığınız hakkında detaylı bilgiler kaydeder. Google Analitik’in sunduğu bilgiler sayesinde Sitemiz üzerindeki akışı inceleyerek geliştirilmesi gereken alanları saptayabilmekte ve sizlere çok daha iyi bir deneyim sunabilmekteyiz. Google Analitik çerezleri, kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamaz ve/veya saklamaz. Bu nedenle bu bilgiler kişilerin belirlenebilir kılınması ve/veya tanımlanması için kullanılamaz.

Yandex Analitik

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Yandex gizlilik politikasına https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Pardot

Pardot tarayıcılara çerezler yerleştirerek web siteniz ve açılış sayfalarınızdaki ziyaretçileri ve muhtemel aktiviteleri takip eder. Bir ziyaretçi sitenize geri döndüğünde tercihlerinin (mesela form alanı değerlerinin) hatırlanması için çerezler yerleştirilir. Pardot ayrıca oturumu sürdürmek ve tablo filtrelerini hatırlamak için oturum açan kullanıcılara bir çerez yerleştirir. Daha fazla bilgi için, "https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5"

Microsoft Clarity (Clarity.ms)

Microsoft Clarity, web sitenizdeki verilerin performansını ölçmek ve analiz edebilmek için kullanıcının sitedeki haraketlerini takip eder. Ayrıca kullanıcının her bir etkileşimini ölçerek web sitenizin kalitesini arttırabilmeniz ve ilgili hataları ayıklayabilmeniz için size rehberlik etmektedir.

Microsoft Clarity, web sitesinde yer alan verilerin performansını ölçmek ve analiz edebilmek için kullanıcının sitedeki hareketlerini takip eder. Ayrıca kullanıcının her bir etkileşimini ölçerek web sitenizin kalitesini arttırabilmeniz ve ilgili hataları ayıklayabilmeniz için size rehberlik etmektedir.

 

AddThis

Sosyal paylaşım platformu olan AddThis, farklı sosyal platformlarda içerik paylaşılması amacıyla kullanılır.

Ayrıntılı bilgi için, bkz. "https://www.addthis.com/privacy/terms-of-service/"

 

One Signal

Web tarayıcısı üzerinden sitenizi ziyaret eden kullanıcılara, yeni makale ve gelişmelerden haberdar olmaları ve ziyaretçilere tarayıcı üzerinden yeni makale veya gelişmeleri bildirim göndermek amaçlı kullanılmaktadır.  OneSignal gizlilik Politikasına "https://onesignal.com/privacy_policy" adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

ÇEREZ LİSTELERİ

Çerez Adı

Çerez Sağlayıcısı

Amaç

Kategori

Süre

Çerez Sahiplik

Çerez Türü

DSID

Google

YouTube gibi diğer Google mülkleri de size daha alakalı reklamlar göstermek için bu çerezleri kullanabilir.

Reklam

2 Hafta

1 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

datr

Facebook

Bu çerez Facebook'a bağlanan tarayıcıyı tanımlar. Bireysel Facebook kullanıcısına doğrudan bağlı değildir. Facebook, özellikle servise erişmeye çalışan botların tespiti konusunda güvenlik ve şüpheli giriş etkinliğine yardımcı olmak için kullanıldığını bildirmektedir. Facebook ayrıca her datr çerezi ile ilişkili davranış profilinin 10 gün sonra silindiğini söylüyor. Bu çerez, Beğen ve diğer Facebook düğmeleri ve birçok farklı web sitesine yerleştirilen etiketler aracılığıyla da okunur.

Reklam

21 Gün

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

fr

Facebook

Seçili Facebook kullanıcılarını reklam amaçlı kullanılan bir çerez.

Reklam

90 Gün

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

sb

wd

Facebook

Bir üçüncü taraf sunucu sağlayıcısı olarak, çoğu web sitesinde bulunan 'Beğen' düğmesi gibi araçlarla kullanıcıların çıkarlarına ilişkin verileri toplar.

Reklam

30 Gün

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

1P_JAR

Google

Bu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce son kullanıcının görmüş olduğu reklamlar hakkında bilgi verir.

Reklam

1 Ay

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

AID,
ANID

Google

YouTube gibi diğer Google mülkleri de size daha alakalı reklamlar göstermek için bu çerezleri kullanabilir.

Reklam

2 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

APISID,
SAPISID

Google

Bu DoubleClick çerezi, genellikle site aracılığıyla reklam ortakları tarafından ayarlanır ve onlar tarafından web sitesi ziyaretçisinin çıkarlarının bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılır. Bu çerez, tarayıcınızı ve cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayarak çalışır.

Reklam

2 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

CONSENT

Google

Bu çerezler, sizinle ve ilgi alanlarınızla daha alakalı reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca, bir reklamı görme sayısını sınırlamak ve reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Reklam

10 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

HSID,
SID

Google

Bu çerez birlikte, Web sayfalarında doldurduğunuz form içeriklerini çalma teşebbüsleri gibi pek çok türden saldırıyı önlenmesine olanak tanır.

Reklam

2 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

NID

Google

Bu kullanım, size Google'da özelleştirilmiş reklamlar gösterilmesine yardımcı olmaktadır.

Reklam

1 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

SIDCC,
SSID

Google

Bu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce son kullanıcının görmüş olduğu reklamlar hakkında bilgi verir.

Reklam

1 Yıl
2 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

OTZ

Google

Bu çerez web sitesinin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasını ve gelişmiş, daha fazla kişisel özellikler sağlamasını sağlar.

Reklam

2 Gün

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

_gads

Google

Google’dan gelen DoubleClick for Publishers hizmeti ile ilişkilidir. Amacı, site sahibinin gelir elde edebileceği ilanların gösterilmesi ile ilgilidir.

Reklam

2 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

__cfduid

Google

Sayfa yükleme sürelerini hızlandırmak için kullanılan, CloudFlare kullanan sitelerle ilişkilendirilmek için kullanılır. CloudFlare'a göre, ziyaretçinin geldiği IP adresine bağlı olarak tüm güvenlik kısıtlamalarını geçersiz kılmak için kullanılır. Herhangi bir kullanıcı kimlik bilgisi içermez.

İşlevsellik

1 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

__Secure-3PAPISID

.google.com/

Kullanıcı profillendirilmesi ve reklam hedeflemesi için kullanılır

 

 

Reklam

2 Yıl

 

3. Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

 

__Secure-3PSID

Güvenlik amaçlı kullanılır. Re-captcha fonksiyonunun işleyişini sağlar.

 

__Secure-3PSIDTS

Google hizmetleri ve reklamlarıyla olan etkileşimleriniz hakkında bilgi toplar. Reklamların etkinliğini ölçmek ve ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş içerik sunmak için kullanılır.

 

__Secure-3PSIDCC

Alakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak için hedefleme amacıyla kullanılır.

 

ar_debug

www.google-analytics.com/

Dönüşümleri depolar ve izler.

İşlevsellik

Kalıcı

3. Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

_fbp

Facebook

Facebook tarafından üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır

Reklam

3 Ay

3. Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

_ga

Google

Google Analytics, ziyaretçilerin web sitelerinde ve uygulamalarında neler yaptığını web sitesi ve uygulama sahiplerinin anlamasına yardımcı olan, Google’ın ücretsiz analiz aracıdır. 

Analitik

1 Yıl

3.Taraf

Gerekli

_gat

Google

Bu çerez adı, yüksek trafikli sitelerdeki verilerin toplanmasını sınırlayan, istek oranını düşürmek için kullanılan belgelere göre, Google Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir.

Analitik

1 Gün

3.Taraf

Gerekli

             

_gid

Google

Bu çerezler, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandıkları, örneğin ziyaretçilerin en çok hangi sayfalara gittiği ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları hakkında bilgi toplar. Bu çerezler ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler toplanır ve bu nedenle adsızdır. Sadece bir web sitesinin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılır.

Analitik

2 Gün

3.Taraf

Gerekli

_ym_d

Yandex

Bir kullanıcının reklam engelleyicileri olup olmadığını belirler

İşlevsellik

1 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

_ym_isad

Yandex

Kullanıcının ilk site oturumunun tarihini kaydeder.

İşlevsellik

1 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

_ym_metrika_enabled,
ym_mp2_substs

 

Yandex

Bu çerezler, bu web sitesindeki trafiği ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. Çerezler, Yandex şirketine ait Yandex Metrica betiğini kullanır.

İşlevsellik

1 Gün

 

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

_ym_uid

Yandex

Oturum Tekrarı'nın doğru çalışmasını sağlar.

İşlevsellik

Oturum Süresince

3.Taraf

Gerekli

_ym_visorc_*

Yandex

Bu çerez, kullanıcı oturumu değişkenleri korumak için kullanılan genel amaçlı bir tanımlayıcıdır. Normalde rastgele oluşturulmuş bir sayıdır, nasıl kullanıldığı siteye özgü olabilir, ancak iyi bir örnek sayfalar arasında bir kullanıcı için oturum açma durumunu korumaktır.

 

İşlevsellik

1 Yıl

3. Taraf

Gerekli

visitor_id*

visitor_id795223

visitor_id795223-hash

visitor_id913051

visitor_id913151-hash

visitor_id894581

visitor_id894581-hash

visitor_id43652

visitor_id43652-hash

lpv795223

pardot

Pardot

Pazarlama otomasyonu ve müşteri adayı oluşturma platformu Pardot’tan servislerle ilişkili çerezdir.

Reklam

10 Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Yıl

Oturum Süresince

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yp,
yuidss,
i,
yandexuid

Yandex

Site kullanıcılarını tanımak için kullanılan çerezlerdir.

Analitik

10 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

usst

Yandex

Farklı Yandex alanları arasında site kullanıcı kimliklerini senkronize etmek için yardımcı bilgiler depolar.

Analitik

2 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

yabs-sid

Yandex

Oturum Tekrarı'nın doğru çalışmasını sağlar.

Analitik

Oturum Süresince

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

ajs_anonymous_id

Google Tag Manager

Bu çerezler genellikle Analytics için kullanılır ve daha önce ziyaret etmişseniz izleyerek belirli bir siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini saymaya yardımcı olur.

Analitik

1 Yıl

3. Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

ajs_group_id

Google Tag Manager

Bu çerezler, farklı sosyal platformlarda içerik paylaşılması amacıyla kullanılır.

Analitik

1 Yıl

3. Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

loc,mus, na_id, na_tc
ssc,uvc
,xtc

 

ouid, uid

AddThis

Reklam verenlere ve pazarlamacılara, hedeflenen davranışsal reklamcılık için profil bilgileri sağlamak için toplanan verileri kullanırlar.

Reklam

2 Yıl

 

 

1 Yıl

3.Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

PHPSESSID

Tezmaksan

PHP diline dayalı uygulamalar tarafından oluşturulan çerez. Bu, kullanıcı oturumu değişkenlerini korumak için kullanılan genel amaçlı bir tanımlayıcıdır. Normalde rastgele oluşturulmuş bir sayıdır, nasıl kullanıldığı siteye özgü olabilir, ancak iyi bir örnek sayfalar arasında bir kullanıcı için oturum açma durumunu korumaktır.

İşlevsellik

Oturum Süresince

1.Taraf

Gerekli

cookieconsent_status

Tezmaksan

 

İşlevsellik

1 Ay

1.Taraf

Gerekli

MUID

 

.clarity.ms/

 

Böylece kullanıcıların web sitelerine girdiklerinde nasıl bir yol izledikleri, ne yaptıkları, nereye baktıkları ya da web sitesini neden terk ettiği gibi çok önemli soruların cevapları, görselleştirilmiş olarak belirlenmektedir.

Performans

 

28 Gün

1 Yıl

3. Taraf

 

 

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

 

ANON

NAP

CLID

www.clarity.ms/

_cf_bm

.onesignal.com/

 

Performans

1 Yıl

3. Taraf

Hedefleme,
Verimlilik,
Reklam Çerezleri

 

 1. Çerezleri Nasıl Yönetebilir ve Silebilirim?

Genellikle internet tarayıcıları, çerezlerin kullanımına doğrudan izin verilmiş şekilde ayarlanmıştır. İnternet tarayıcınızın ayarları üzerinden çerezleri sınırlayabilir, engelleyebilir, silebilir veya cihazınıza çerez gönderildiğinden uyarı alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı internet tarayıcıları için, farklı yöntemler kullanılması gerekebilir, bu konuda detaylı bilgiyi internet tarayıcınızın “Yardım” bölümünden öğrenebilirsiniz. Şirket’e ait web sitelerine farklı cihazlar üzerinden erişiyorsanız, her bir cihaz için internet tarayıcınızın “çerez ayarlarının” tercihlerinize uygun olarak düzenlendiğinden emin olmanız gerekmektedir. Bir veya daha fazla çerez kategorisi engellemeniz halinde, mevcut çerezler ile bilgi toplamaya devam edebiliriz, ancak engellenen çerezlerin kullanımına derhal son verilecektir.

 1. Yasal Düzenlemelere Uygunluk

Site ve Şirket, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında güncellenir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir.

 1. Kullanıcı Anlaşması

Web sitemizi kullanmaya devam ederek, cihazınıza çerezlerin yerleştirilmesini kabul etmektesiniz. Çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini istemiyorsanız, lütfen internet tarayıcınızın ayarlarını tercihlerinize göre düzenleyin. Çerezleri almamayı tercih etmeniz halinde, Şirket web sitemizin tüm alanlarına ve içeriğine erişebileceğinizi, web sitemizde sunulan tüm hizmetlerden yararlanabileceğinizi garanti etmez. Çerezlerin kaldırılması veya silinmesi, kullanıcı deneyiminizi olumsuz yönde etkileyebilir. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için info@parkurda.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 1. Veri İlgilisi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri ilgilileri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu   kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.parkurda.com.tr adresinde yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

Veri İlgilisi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

 

 

 

Fırsat ve yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone olun!